NİTKO OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İÇERİK

A. VERİ SORUMLUSU
B. TANIMLAR
C. KAPSAM
D. AMAÇ VE İLKELER
E. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
F. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
G. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
H. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
İ. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMI
J. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
K. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERİ
L. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
M. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
N. KANUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
O. YÜRÜRLÜK
P. İLETİŞİM BİLGİLERİ


A. VERİ SORUMLUSU
Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’un 10.maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat uyarınca, Nitko Otomotiv İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

B. TANIMLAR
Bu Politikada aşağıda tanımlanan ifadeler, Politikanın başka bir yerinde veya ileride imzalanabilecek eklerinde açıkça farklı bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıdaki anlamları taşır:
a) “Açık Rıza”, İlgili Kişinin, Kişisel Verilerinin işlenmesine dair bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rızasını,
b) “Açık Rıza Beyanı”, İlgili Kişi tarafından, Kişisel Verilerinin işlenmesine dair yapılan bilgilendirmeyi takiben bu hususta rıza ve onay verildiğini gösterir iradesinin açıklanmasını,
c) “Alıcı Grubu”,Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
d) “Anonim Hale Getirme”, Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
e) “İlgili Kişi”, Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi,
f) “İmha”, Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
g) “Kanun”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
h) “Kayıt Ortamı”, Kısmen ya da tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
i) “Kişisel Veri”,Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
j) “Kişisel Veri İşleme Envanteri” ya da “Envanter”, Veri Sorumlusunun iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğuKişisel Verileri işleme faaliyetlerini; Kişisel Verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığıenvanteri,
k) “Kurul”, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
l) “Periyodik İmha”,Kişisel Verilerin, Şirketimiz tarafından, Politikada belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
m) “Politika”, işbuVeri Güvenliği Politikasını,
n) “Sicil”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’ni,
o) “Şirket”, “Şirketimiz”ya da “Tarafımız”, İşbu Politikayı belirleyen ve uygulayacak olan Veri Sorumlusu tüzel kişiyi,
p) “Tebliğ”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 10.03.2018 günü Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ni,
q) “Veri Güvenlik Kurulu” ya da “Kurul”, Kişisel verilerin korunması ve veri gizliliğinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi için Veri Sorumlusu tarafından yapılan görevlendirme ile oluşturulan kurulu,
r) “Veri Kayıt Sistemi” ya da “Sistem”, Kişisel verilerin belli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
s) “Veri Kayıt Sorumlusu”, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
t) “Veri Sorumlusu”,Nitko Otomotiv İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni ifade eder.

C. KAPSAM
İşbu Politika, Şirketimizin Kişisel Verilerle ilgili olarak uyguladığı tüm toplama, saklama, işleme, aktarım ve imhauygulamalarını ve Kişisel Verilerin işlendiği tüm süreçleri kapsamaktadır.

D. AMAÇ VE İLKELER
İşbu Politika,Kanun ve ilgili mevzuat uyarıncaŞirketimiz tarafındanKişisel Verilerin toplanması, saklanması,işlenmesi, aktarılması ve imha edilmesi ile veri güvenliğinin sağlanması hakkındaki işleyişi, yetkili personelin görevve sorumlulukları ile uygulama esaslarını düzenler.

İlgili yasal mevzuat gereğince, Sicilekayıt yükümlülüğü bulunan Şirketimiz, Veri Sorumlusu olarak, uhdesinde bulunan Kişisel Verilerin işlenme sürecine dair bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür.Bu Politikanın amacı veri güvenliğinin sağlanmasıdır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve imha edilmesi esnasında Kanun, Yönetmelik ve ilgili yasal mevzuata uygun iş ve işlemler tesis ederek veri güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

Kişisel Verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve imha edilmesi ile veri güvenliğinin sağlanması hususlarındaaşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:
a) Kişisel Verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve imha edilmesi esnasında Kanunun 4. maddesinde sayılan ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya uygun hareket edilecektir.
b) Kişisel Verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve imha edilmesi ile ilgili yapılan işlemler kayıt altına alınacak ve bu kayıtlar yasal mevzuatın öngördüğü sürece muhafaza edilecektir.
c) Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, Kişisel Verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Tarafımızcaseçilecek, İlgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi ile açıklanacaktır.
d) Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, Kişisel Veriler tarafımızdan resen imha edilecektir. Kişisel Veriler ayrıca, koşulların oluşması halinde ve Şirketimizin veri saklama yükümlülükleri ile imkansızlık halleri saklı olmak üzere, İlgili Kişinin talebi üzerine de imha edilebilir. Bu konuda İlgili Kişi tarafından Şirketimize başvurulması halinde;
i. İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak veİlgili Kişiye bilgi verilecektir.
ii. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Şirketimiz, gerçekleştirdiği meşru ticari faaliyetler kapsamında, ilgili yasal mevzuata uygun olarak;
a) Yapılan başvurular, ziyaretler, e-posta, telefon, faks dahil tüm iletişim araçları ile veya sosyal medya ve benzeri uygulama ve platformlar üzerinden Şirketimizle gerçekleşen iletişimler,
b) Şirketimiz ile araç alım veya satım işlemleri öncesinde, işlemler esnasında veya sonrasında paylaşılan bilgiler,
c) Araç servis işlemleri esnasında veya Şirketimizden ürün ya da hizmet alınması vesilesiyle elde edilen bilgiler,
d) Şirketimize iletilen belgeler, alınan beyanlar, kişisel kartvizit veya CV’ler, internet siteleri ve insan kaynakları sistemleri üzerinden paylaşılan bilgiler ile elde edilen bilgiler,
e) Şirket merkezinde, bağlı ofislerinde, grup şirketlerinde, depolarda veya şirketle ilişkili sair işyerlerinde yapılan ses ve görüntü kayıtları,
f) Mal ve hizmet siparişlerine, alım ve satımlarına, depolama, nakliye ve teslimatına ilişkin bilgi ve belgeler ile elektronik yazışmalar,
g) Şirketimize ait internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezleri aracılığıyla elde edilen veriler,
h) Çerezler,
i) Şirketimiz veya grup şirketleri tarafından düzenlenen eğitim, seminer, etkinlik ve her türlü toplantı ve organizasyonlar,
j) SGK, Vergi Dairesi, kamu kurum ve kuruluşları gibi her türlü resmi merciler ile yapılan iş ve işlemler ve
k) İlgili Kişiden alınan Açık Rıza Beyanında bildirilen diğer yöntemler vasıtasıyla yazılı, sesli, görüntülü ve elektronik olarak Kişisel Verilerinizi toplamaktadır.

F. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz, Kişisel Verileri;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul kanunu, ile yürürlükte olan sair kanunlar ile bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
c) Bir sözleşmenin kurulması, ifası, hizmetin sunulması veya bunlarla ilintili ticari veya yasal gereklilikler,
d) İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması ve
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebepleriyle işler.

G. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz, Kişisel Verileri;
a) Ticari faaliyetin sürdürülmesi kapsamında mal ve hizmetlerin, satın alma, tedarik, depolama, lojistik, satış, pazarlama ve sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi, ticari operasyonların yürütülmesi ve yönetilmesi, muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işin ifası, sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifası,
b) Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçleri ile kampanya, promosyon iletişimleri, reklam, tanıtım ve benzeri aktivitelerin yönetimi ve bağlılık süreçlerinin yönetilmesi,
c) Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
d) Üyelik işlemleri,
e) Talep ve şikayetlerinizin takibi,
f) Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması,
g) İşyeri ve iş güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların ve mesai programlarının takibi,
h) Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi; personel özlük dosyalarının oluşturulması,
i) Şirketimiz ile ilgili hukuki süreçlerin yönetimi veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İdari ve adli makamların yasal mevzuat çerçevesindeki taleplerine yanıt verilmesi ve amaçları doğrultusunda işler.

H. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Veriler; satışı yapılan ürün veya hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün veya hizmetlerle ilgili yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin iyileştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimizin veya Şirketimiz ile iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması, insan kaynakları politikalarının uygulanması ve kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,amaçlarıyla; grup şirketlerine, şirket ortaklarına, tedarikçilere, iş ortaklarına, yasal olarak yetkili kılınan kamu kurumları ve özel kişilere, Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

İ. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMI
Şirketimiz, Kişisel Verileri, KVKK’nın ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda, açık rıza temini suretiyle, yukarıda belirlenen şartlarda, Şirketimizin meşru ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüdeve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği ilke ve kurallara uygun olarak; yurtdışı bağlantılı ticari faaliyetler, yurtdışından alınan hizmetler, yurtdışında yerleşik veya yurtdışında server barındıran iş ortaklarımız ile çalışmaların yürütülmesi, ithalat ve ihracat işlemleri, konferans, fuar, panel, eğitim toplantıları, seminer çalışmaları ve benzeri organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında yerleşik kişi veya şirketlere aktarabilecektir.

J. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Şirketimiz, Kişisel Verilerin saklanmasında aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edeceğini taahhüt eder:
a) Kanuna Uygunluk
Şirketimiz, Kişisel Verileri Kanun ve ilgili yasal mevzuatta belirlenen çerçevede işleyeceğini taahhüt eder.
b) Güncellik
Şirketimiz, Kişisel Veri işleme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve veri işleme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri işlemeye devam etmez. Veri işleme şartlarının ortadan kalkması halinde veriler işbu Politikaya uygun bir şekilde imha edilir. Şirketimiz, aşağıda belirtilen durumlarda Kişisel Veri işleme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:
i. Kişisel Verileri işlemeyi mümkün kılan hukuki düzenlemenin ortadan kaldırılması,
ii. Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
iii. Kişisel Verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı hale gelmesi,
iv. Kişisel Verileri işlemenin sadece Açık Rıza Beyanına dayandığı hallerde İlgili Kişinin rızasını geri alması,
v. Kurul tarafından emredilmesi,
vi. Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin dolması ve daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

K. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERİ
Şirketimiz tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen Kişisel Verilerin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ilkelerden yararlanılmaktadır:
a) Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin kanuni bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir.
b) Saklanmasının Kanunun 4/2. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler imha edilir.
c) Saklanması kanunen mümkün ve saklama süresi öngörülmemiş Kişisel Verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir.
d) Kanuni sürenin veya tespit edilen makul sürenin sona ermesiyle Kişisel Verilerimha edilir.
e) Kişisel Verilerin imha edilmesi ile ilgili yapılan işlemler kayıt altına alınır.

Şirketimizin Kişisel Verileri saklama süreleri aşağıdaki gibidir. Bu süreler Şirketin teknik imkanlarına göre belirlenmiş azami sürelerdir.

Veri Türü Saklanma Süresi
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri Toplandığı tarihten itibaren 2 Yıl
Kullanıcı deneyimini artırma amacıyla işlenen veriler Toplandığı tarihten itibaren 2 Yıl
Mal ve hizmet siparişlerine, alım ve satımlarına, nakliye ve teslimatına ilişkin veriler Ticari ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl
Ticari ilişki kapsamında muhasebe iş ve işlemleri ile her türlü finansal veri Ticari ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl
Satış ve pazarlama birimi işlemleri Ticari ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl
Üyeliğe ilişkin veriler Üyeliğin sona ermesinden itibaren 10 Yıl
Ticari elektronik ileti açık rıza kayıtları Açık rıza tarihinden itibaren 10 yıl
Çalışanlar ve Çalışan adaylarına ait veriler, insan kaynakları ve yönetim birimlerinin gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin veriler. (Kimlik, iletişim, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Mesleki Deneyim, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, vb.) Hizmet ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 Yıl
Resmî kurumlar, adli ve idari makamlarda gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin veriler, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği, iletişim, İşlem tarihinden itibaren 10 yıl
Çağrı merkezi ses kayıtları Kayıt tarihinden itibaren 2 Yıl
Şirket merkezinde, bağlı ofislerinde, grup şirketlerinde, depolarda ve mağazalarda yapılan ses ve görüntü kayıtları Kayıt tarihinden itibaren 1 Yıl
Lokasyon, Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Biyometrik Veriler Kayıt tarihinden itibaren 1 Yıl


L. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
Kişisel Verilerin imha edilmesi, üç şekilde sağlanabilir; verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi. İmha işleminin amacı, kalan veriler ile gerçek kişiye ulaşılabilmesinin imkansız hale getirilmesidir.
a) Kişisel Verilerin Silinmesi Silme işlemi, söz konusu Kişisel Verilerin erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesidir. ŞirketimizKişisel Verileri sildiği durumlarda, bu veriler hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılmaz hale getirilir.
b) Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yok etme işlemi, Şirketin Kişisel Verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda uygulanır. Şirketimiz, fiziki kayıtları tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak şekilde imha eder.
c) Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Anonim Hale Getirme İşlemi, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi İlgili Kişinin kimliği belirlenemez hale getirilmesidir. Kişisel Verilerin imhası için kullanılacak uygun yöntemduruma göre Şirketimiz tarafından belirlenerek uygulanır.

M. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Şirket, Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve Kanuna aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki önemleri almaktadır:
• Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
• Bilgi teknoloji sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
• Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
• Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
• Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
• Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
• Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
• Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
• Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
• Kişisel Veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
• Kişisel Veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Kişisel Veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
• Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

N. KANUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişiselverilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza ilişkin şikâyet ve taleplerin, Şirketimizin işbu Politikada belirtilen iletişim adreslerine,İlgili Kişinin kimliği tevsik eden belge ile elden veya noter kanalıyla veya Kurulun saptayacağı diğer yöntemlerle bildirmesi gerekmektedir. Şirketimiz bu başvuruları başvurunun Tarafımıza ulaşmasını takiben 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

O. YÜRÜRLÜK
İşbu Politika,Mart 2021tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Şirketimiz işbu Politikada her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler yeni Politikanın yayına girmesiyleyürürlüğe girer.

P. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şirketimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Yazışma Adresi Nitko Otomotiv İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
E5 Karayolu Üzeri Yeni San. Sitesi Karşısı
Çorlu – Tekirdağ
E-Posta Adresi info@nitko.com.tr

EN ÜSTE ÇIK