NİTKO OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI İŞLENMESİ VE VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Nitko Otomotiv İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.(“Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve veri gizliliğine büyük önem veriyoruz.

Bu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinde izlediğimiz usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, KVKK, bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve ilgili mevzuat hükümlerine uyun olarak toplanacak, işlenecek ve korunacaktır.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz ile kurduğunuz hizmet ilişkisi veya ticari ilişki kapsamında, gerek dijital ortam ve iletişim araçları, gerekse doğrudan paylaşacağınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi bakımından veri sorumlusunun kimliği aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : Nitko Otomotiv İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi : E5 Karayolu Üzeri Yeni San. Sitesi Karşısı Çorlu – Tekirdağ
Telefon Numarası : 0(282) 673 41 00
E-posta Adresi : info@nitko.com.tr
Mersis Numarası : 0643 0311 9660 0010


2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Şirketimiz, gerçekleştirdiği meşru ticari faaliyetler kapsamında, ilgili yasal mevzuata uygun olarak;
2.1. Yapılan başvurular, ziyaretler, e-posta, telefon, faks dahil tüm iletişim araçları ile veya sosyal medya ve benzeri uygulama ve platformlar üzerinden Şirketimizle gerçekleşen iletişimler,
2.2. Şirketimiz ile araç alım veya satım işlemleri öncesinde, işlemler esnasında veya sonrasında paylaşılan bilgiler,
2.3. Araç servis işlemleri esnasında veya Şirketimizden ürün ya da hizmet alınması vesilesiyle elde edilen bilgiler,
2.4. Şirketimize iletilen belgeler, alınan beyanlar, kişisel kartvizit veya CV’ler, internet siteleri ve insan kaynakları sistemleri üzerinden paylaşılan bilgiler ile elde edilen bilgiler,
2.5. Şirket merkezinde, bağlı ofislerinde, grup şirketlerinde, depolarda veya şirketle ilişkili sair işyerlerinde yapılan ses ve görüntü kayıtları,
2.6. Mal ve hizmet siparişlerine, alım ve satımlarına, depolama, nakliye ve teslimatına ilişkin bilgi ve belgeler ile elektronik yazışmalar,
2.7. Şirketimize ait internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları ve çağrı merkezleri aracılığıyla elde edilen veriler,
2.8. Çerezler,
2.9. Şirketimiz veya grup şirketleri tarafından düzenlenen eğitim, seminer, etkinlik ve her türlü toplantı ve organizasyonlar,
2.10. SGK, Vergi Dairesi, kamu kurum ve kuruluşları gibi her türlü resmi merciler ile yapılan iş ve işlemler ve
2.11. İlgili Kişiden alınan Açık Rıza Beyanında bildirilen diğer yöntemler
vasıtasıyla yazılı, sesli, görüntülüve elektronik olarak kişisel verilerinizi toplamaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz, kişisel verileri;
3.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
3.2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Vergi Usul kanunu, ile yürürlükte olan sair kanunlar ile bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
3.3. Bir sözleşmenin kurulması, ifası, hizmetin sunulması veya bunlarla ilintili ticari veya yasal gereklilikler,
3.4. İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması ve 3.5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli olması
hukuki sebepleriyle işler.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz, kişisel verileri;
4.1. Ticari faaliyetin sürdürülmesi kapsamında mal ve hizmetlerin, satın alma, tedarik, depolama, lojistik, satış, pazarlama ve sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi, ticari operasyonların yürütülmesi veyönetilmesi, muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işin ifası, sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifası,
4.2. Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçleri ile kampanya, promosyon iletişimleri,reklam, tanıtım ve benzeri aktivitelerin yönetimive bağlılık süreçlerinin yönetilmesi,
4.3. Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
4.4. Üyelik işlemleri,
4.5. Talep ve şikayetlerinizin takibi,
4.6. Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması,
4.7. İşyeri ve iş güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların ve mesai programlarının takibi,
4.8. Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi; personel özlük dosyalarının oluşturulması,
4.9. Şirketimiz ile ilgili hukuki süreçlerin yönetimi veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İdari ve adli makamların yasal mevzuat çerçevesindeki taleplerine yanıt verilmesi ve
amaçları doğrultusunda işler.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler; satışı yapılan ürün veya hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün veya hizmetlerle ilgili yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması,Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin iyileştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimizin veya Şirketimiz ile iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması, insan kaynakları politikalarının uygulanması ve kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,amaçlarıyla; grup şirketlerine, şirket ortaklarına, tedarikçilere, iş ortaklarına, yasal olarak yetkili kılınan kamu kurumları ve özel kişilere, Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

6. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI
Şirketimiz, kişisel verileri, KVKK’nın ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda, açık rıza temini suretiyle, yukarıda belirlenen şartlarda, Şirketimizin meşru ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüdeve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği ilke ve kurallara uygun olarak; yurtdışı bağlantılı ticari faaliyetler, yurtdışından alınan hizmetler, yurtdışında yerleşik veya yurtdışında server barındıran iş ortaklarımız ile çalışmaların yürütülmesi, ithalat ve ihracat işlemleri, konferans, fuar, panel, eğitim toplantıları, seminer çalışmaları ve benzeri organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında yerleşik kişi veya şirketlere aktarabilecektir.

7. ÇEREZ POLİTİKASI
Şirketimiz internet sitesinde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler web sitesini ziyarette kullanılan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanan bir dosyadır ve söz konusu cihazın tespit edilmesinde kullanılır. İnternet sitemizde çerezler, güvenliğinizin sağlanması, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, performansın ölçülmesi ve sunulan reklamların optimize edilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi için [www.nitko.com.tr/cerez-politikasi.html] adresini ziyaret edebilirsiniz.

8. KVKK 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ
Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:
8.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
8.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
8.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
8.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
8.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
8.6. KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
8.7. (8.5) ve (8.6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.
Sayılan haklarınıza ilişkin şikâyet ve taleplerinizin Şirketimizin işbu Aydınlatma Metninde belirtilen iletişim adreslerinekimliğinizi tevsik eden belge ile elden veya noter kanalıyla veya Kurulun saptayacağı diğer yöntemlerle ulaştırılması gerekmektedir. Şirketimiz bu başvuruları başvurunun tarafımıza ulaşmasını takiben 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

KVKK 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi:
Nitko Otomotiv İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. E5 Karayolu Üzeri Yeni San. Sitesi Karşısı Çorlu – Tekirdağ adresine yazılı olarak, veya info@nitko.com.tr adresine elektronik posta üzerinden iletebilirsiniz.

Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğruluğu ve güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. İletilen bilgilerin doğru veya güncel olmaması (eksik veya hatalı olması) nedeniyle sizinle iletişim kurulamamasından veya başvurunuzun sonuçlandırılamamasından Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

EN ÜSTE ÇIK